ZnB2O4:Bi3+,Eu3+:a highly efficient, red-emitting phosphor

Wei Ren Liu, Chun Che Lin, Yi Chen Chiu, Yao Tsung Yeh, Shyue Ming Jang, Ru Shi Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

85 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「ZnB<sub>2</sub>O<sub>4</sub>:Bi<sup>3+</sup>,Eu<sup>3+</sup>:a highly efficient, red-emitting phosphor」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy