Women on hemodialysis have lower self-reported health-related quality of life scores but better survival than men

Yu Sen Peng, Jenq Wen Huang, Kuan Yu Hung, Bing Shi Lin, Chien Yu Lin, Chwei Shiun Yang, Tzen Wen Chen, Ching Chih Hsia, Da Lung Chen, Wen Ding Hsu, Chao Fu Chang, Wu Kwan-Dun, Ru Ping Lin, Tun Jun Tsai, Wang Yu Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Women on hemodialysis have lower self-reported health-related quality of life scores but better survival than men」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences