Wogonin but not Nor-wogonin inhibits lipopolysaccharide and lipoteichoic acid-induced iNOS gene expression and NO production in macrophages

Guan Cheng Huang, Jyh-Ming Chow, Shing-Chuan Shen, Liang-Yo Yang, Cheng-Wei Lin, Yen-Chou Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

31 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Wogonin but not Nor-wogonin inhibits lipopolysaccharide and lipoteichoic acid-induced iNOS gene expression and NO production in macrophages」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences