Wing-augmentation reduces femoral head cutting out of dynamic hip screw

Chih Yu Chen, Shu Wei Huang, Jui Sheng Sun, Shin Yiing Lin, Chih Sheng Yu, Hsu Pin Pan, Ping Hung Lin, Fan Chun Hsieh, Yang Hwei Tsuang, Feng Huei Lin, Rong Sen Yang, Cheng Kung Cheng

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋 深入研究「Wing-augmentation reduces femoral head cutting out of dynamic hip screw」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science