Weight gain and ghrelin level after olanzapine monotherapy

Vincent Chin Hung Chen, Tsu Nai Wang, Mong Liang Lu, Jen Yu Chou, Po Chung Ju, Jui Yen Wu, Zheng Ren Lin, Tsai Tsen Ji, Chu En Chou, Chun Te Lee, Te Jen Lai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Weight gain and ghrelin level after olanzapine monotherapy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences