Versatile phosphors BaY2Si3O10:RE (RE = Ce , Tb3+, Eu3+) for light-emitting diodes

Wei Ren Liu, Chun Che Lin, Yi Chen Chiu, Yao Tsung Yeh, Shyue Ming Jang, Ru Shi Liu, Bing Ming Cheng

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

72 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Versatile phosphors BaY2Si3O10:RE (RE = Ce , Tb3+, Eu3+) for light-emitting diodes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy