Vav2 is required for Netrin-1 receptor-class-specific spinal motor axon guidance

Yi Syue Tsou, Chih Yang Wang, Ming Yuan Chang, Tsung I. Hsu, Meng Ting Wu, Yi Hsin Wu, Wan Ling Tsai, Jian Ying Chuang, Tzu Jen Kao

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Vav2 is required for Netrin-1 receptor-class-specific spinal motor axon guidance」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences