Vasculopathy in the setting of cardiorenal syndrome: Roles of protein-bound uremic toxins

Jingbin Guo, Lu Lu, Yue Hua, Kevin Huang, Ian Wang, Li Huang, Qiang Fu, Aihua Chen, Paul Chan, Huimin Fan, Zhong Min Liu, Bing Hui Wang

研究成果: 雜誌貢獻回顧型文獻同行評審

24 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Vasculopathy in the setting of cardiorenal syndrome: Roles of protein-bound uremic toxins」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences