Using the World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) for Predicting Institutionalization of Patients With Dementia in Taiwan

Shih-Wei Huang, Kwang-hwa Chang, Reuben Escorpizo, Chaur-Jong Hu, Wen-Chou Chi, Chia-Feng Yen, Hua-Fang Liao, Wen-Ta Chiu, Tsan-Hon Liou

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Using the World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) for Predicting Institutionalization of Patients With Dementia in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences