Using anti-poly(ethylene glycol) bioparticles for the quantitation of PEGylated nanoparticles

Yuan Chin Hsieh, Ta Chun Cheng, Hsin Ell Wang, Jia Je Li, Wen Wei Lin, Chien Chiao Huang, Chih Hung Chuang, Yeng Tseng Wang, Jaw Yuan Wang, Steve R. Roffler, Kuo-Hsiang Chuang, Tian Lu Cheng

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Using anti-poly(ethylene glycol) bioparticles for the quantitation of PEGylated nanoparticles」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds