Use and effectiveness of dapagliflozin in patients with type 2 diabetes mellitus: a multicenter retrospective study in Taiwan

Jung Fu Chen, Yun Shing Peng, Chung Sen Chen, Chin Hsiao Tseng, Pei Chi Chen, Ting I. Lee, Yung Chuan Lu, Yi Sun Yang, Ching Ling Lin, Yi Jen Hung, Szu Ta Chen, Chieh Hsiang Lu, Chwen Yi Yang, Ching Chu Chen, Chun Chuan Lee, Pi Jung Hsiao, Ju Ying Jiang, Shih Te Tu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Use and effectiveness of dapagliflozin in patients with type 2 diabetes mellitus: a multicenter retrospective study in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds