Unusual giant intraspinal teratoma in an infant

Yueh Hsun Lu, Hseuh Han Wang, Jiing Feng Lirng, Wan Yuo Guo, Tai-Tong Wong, Michael Mu Huo Teng, Feng Chi Chang, Cheng Yen Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Unusual giant intraspinal teratoma in an infant」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences