Universal screening for biliary atresia using an infant stool color card in Taiwan

Cheng Hui Hsiao, Mei Hwei Chang, Huey Ling Chen, Hung Chang Lee, Tzee Chung Wu, Chieh Chung Lin, Yao Jong Yang, An Chyi Chen, Mao Meng Tiao, Beng Huat Lau, Chia Hsiang Chu, Ming Wei Lai, Shiun Bin Fang, Wan Hsin Wen, Yu Hsien Wang, Ke Sheng Wang, Chien Sheng Shih, Chun Hsien Yu, Kun Mei Lee, I. Hsien LeeLung Huang Lin, Wen Terng Lin, Yu Cheng Lin, Yu Kung Chou, Hsiang Hung Shih, Pi Feng Chang, Cheng Hsing Fan, Yu Chang Hsu, Ching Fing Huang, I. Fei Huang, Miao Ling Huang, Kuo Ting Tang, Chun Yan Yeung, Jiun Nan Yeh, Ming Hua Chen, Hui Wen Chen, Shan Ming Chen, Te Jen Chen, Man Kuang Lai, Ya Huei Tsai, Te Kuei Hsieh

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

209 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Universal screening for biliary atresia using an infant stool color card in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences