Unique clinical features and long term follow up of survivors of sudden cardiac death in an Asian multicenter study

Pang Shuo Huang, Jen Fang Cheng, Wen Chin Ko, Shu Hsuan Chang, Tin Tse Lin, Jien Jiun Chen, Fu Chun Chiu, Lian Yu Lin, Ling Ping Lai, Jiunn Lee Lin, Chia Ti Tsai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Unique clinical features and long term follow up of survivors of sudden cardiac death in an Asian multicenter study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences