Underexpression of LKB1 tumor suppressor is associated with enhanced Wnt signaling and malignant characteristics of human intrahepatic cholangiocarcinoma

Jinghan Wang, Keqiang Zhang, Jinhui Wang, Xiwei Wu, Xiyong Liu, Bin Li, Yan Zhu, Yong Yu, Qingbao Cheng, Zhenli Hu, Chao Guo, Shuya Hu, Bing Mu, Chun Hao Tsai, Jie Li, Lynne Smith, Lu Yang, Qi Liu, Peiguo Chu, Vincent ChangBaihe Zhang, Mengchao Wu, Xiaoqing Jiang, Yun Yen

研究成果: 雜誌貢獻文章

25 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Underexpression of LKB1 tumor suppressor is associated with enhanced Wnt signaling and malignant characteristics of human intrahepatic cholangiocarcinoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences