Uncontrolled Hypertension Increases with Age in an Older Community-Dwelling Chinese Population in Shanghai

Sheng Peng, Ting Shen, Jie Liu, Brian Tomlinson, Huimin Sun, Xiaoli Chen, Paul Chan, YaShu Kuang, Liang Zheng, Hong Wu, Xugang Ding, Dingguang Qian, Yixin Shen, Pingjin Gao, Huimin Fan, Zhongmin Liu, Yuzhen Zhang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

13 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Uncontrolled Hypertension Increases with Age in an Older Community-Dwelling Chinese Population in Shanghai」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences