Type II alveolar epithelial cell–specific loss of RhoA exacerbates allergic airway inflammation through SLC26A4

Danh C. Do, Yan Zhang, Wei Tu, Xinyue Hu, Xiaojun Xiao, Jingsi Chen, Haiping Hao, Zhigang Liu, Jing Li, Shau Ku Huang, Mei Wan, Peisong Gao

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Type II alveolar epithelial cell–specific loss of RhoA exacerbates allergic airway inflammation through SLC26A4」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences