Two new, near-infrared, fluorescent probes as potential tools for imaging bone repair

Chien Chou Lin, Walter Hong Shong Chang, Tsai Mu Cheng, Li Hsuan Chiu, Yen Hsun Wang, Cheng An J. Lin, Yuan Soon Ho, Chun S. Zuo, Yun Ming Wang, Wen Fu Thomas Lai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Two new, near-infrared, fluorescent probes as potential tools for imaging bone repair」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences