Two imported Chikungunya cases, Taiwan

Pei Yun Shu, Cheng Fen Yang, Chien Ling Su, Chung Yu Chen, Shu Fen Chang, Kun Hsien Tsai, Chia Hsin Cheng, Jyh Hsiung Huang

研究成果: 雜誌貢獻快報同行評審

30 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)1325-1327
頁數3
期刊Emerging Infectious Diseases
14
發行號8
DOIs
出版狀態已發佈 - 8月 1 2008
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 流行病學
  • 微生物學(醫學)
  • 傳染性疾病

引用此