Trends in the antimicrobial susceptibilities and serotypes of Streptococcus pneumoniae: Results from the Tigecycline in Vitro Surveillance in Taiwan (TIST) study, 2006-2010

Hsih Yeh Tsai, Yen Hsu Chen, Chun Hsing Liao, Po Liang Lu, Cheng Hua Huang, Chin Te Lu, Yin Ching Chuang, Shih Ming Tsao, Yao Shen Chen, Yung Ching Liu, Wei Yu Chen, Tsrang Neng Jang, Hsiu Chen Lin, Chih Ming Chen, Zhi Yuan Shi, Sung Ching Pan, Jia Ling Yang, Hsiang Chi Kung, Chun Eng Liu, Yu Jen ChengJien Wei Liu, Wu Sun, Lih Shinn Wang, Wen Chien Ko, Kwok Woon Yu, Ping Cherng Chiang, Ming Hsun Lee, Chun Ming Lee, Gwo Jong Hsu, Po Ren Hsueh

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Trends in the antimicrobial susceptibilities and serotypes of Streptococcus pneumoniae: Results from the Tigecycline in Vitro Surveillance in Taiwan (TIST) study, 2006-2010」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences