Treatment of psoriasis with rituximab

Yu Sheng Chang, Hui Ting Lee, Wei Sheng Chen, Kai Hung Hsiao, Ming Han Chen, Chang Youh Tsai, Chung Tei Chou

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Treatment of psoriasis with rituximab」主題。共同形成了獨特的指紋。