Trauma mortality factors in the elderly population

Wen Han Chang, Shin Han Tsai, Yu Jang Su, Chien Hsuan Huang, Kou Song Chang, Cheng Ho Tsai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

20 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Trauma mortality factors in the elderly population」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences