Transumbilical laparoscopy-assisted Malone procedure for fecal incontinence in children

Hsuan Huang, Yih Cherng Duh, Paul Chia-Yu Chang, Yu Wei Fu, Yao Jen Hsu, Fu Huan Huang, Ming Hung Shen, Chin Hung Wei

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Transumbilical laparoscopy-assisted Malone procedure for fecal incontinence in children」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences