Transcriptome changes in relation to manic episode

Ya Chin Lee, Yu Lin Chao, Chiao Erh Chang, Ming Hsien Hsieh, Kuan Ting Liu, Hsi Chung Chen, Mong Liang Lu, Wen Yin Chen, Chun Hsin Chen, Mong Hsun Tsai, Tzu Pin Lu, Ming Chyi Huang, Po Hsiu Kuo

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Transcriptome changes in relation to manic episode」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences