Thyroid hormone regulation of mir-21 enhances migration and invasion of hepatoma

Ya Hui Huang, Yang Hsiang Lin, Hsiang Cheng Chi, Chen Hsin Liao, Chia Jung Liao, Sheng Ming Wu, Cheng Yi Chen, Yi Hsin Tseng, Chung Ying Tsai, Sheng Yen Lin, Yu Ting Hung, Chih Jen Wang, Crystal D. Lin, Kwang Huei Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

51 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Thyroid hormone regulation of mir-21 enhances migration and invasion of hepatoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences