The stimulated emission depletion properties of spiro-BTA

Wei Kuan Lin, Jian Zhang Cheng, Si Han Wu, Hsueh Yu Wu, Po Fu Chen, Yun Ju Liu, Ken Tsung Wong, Chung Yuan Mou, Shi Wei Chu

研究成果: 書貢獻/報告類型會議貢獻

指紋

深入研究「The stimulated emission depletion properties of spiro-BTA」主題。共同形成了獨特的指紋。