The role of surgery in pancreatic pseudocyst

Wen Yao Yin, Hwa Tzong Chen, Shih Ming Huang, Chih Wen Lin, Shih Pin Lin, Dah Wen Shyu, Chang Kuo Wei, Ming Che Lee, An Liang Chou, Kuo Chih Tseng, Yao Jen Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The role of surgery in pancreatic pseudocyst」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences