The role of mild hypothermia in air embolism-induced acute lung injury

Chung Kan Peng, Kun Lun Huang, Chin Pyng Wu, Min Hui Li, Hen I. Lin, Ching Wang Hsu, Shih Hung Tsai, Shi Jye Chu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The role of mild hypothermia in air embolism-induced acute lung injury」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences