The Obesity-Mortality Paradox in Patients With Heart Failure in Taiwan and a Collaborative Meta-Analysis for East Asian Patients

Gen Min Lin, Yi Hwei Li, Wei Hsian Yin, Yen Wen Wu, Pao Hsien Chu, Chih Cheng Wu, Chih Hsin Hsu, Ming Shien Wen, Wen Chol Voon, Chun Chieh Wang, San Jou Yeh, Wei Shiang Lin, Kuei Chuan Chan, Heng Chia Chang, Kuan Cheng Chang, Zhih Cherng Chen, Shyh Ming Chen, Pao Hsien Chu, Chih Hsin Hsu, Jin Long HuangJen yuan Kuo, Jiunn Lee Lin, Wei Shiang Lin, Guang Yuan Mar, Kou-Gi Shyu, Shih Hsien Sung, Wei Kung Tseng, Wen Chol Voon, Ji Hung Wang, Ming Shien Wen, Ning I. Yang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

26 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The Obesity-Mortality Paradox in Patients With Heart Failure in Taiwan and a Collaborative Meta-Analysis for East Asian Patients」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences