The lower trapezius musculocutaneous flap for head and neck reconstruction: Two decades of clinical experience

Kuang-Ling Ou, Yang-Hong Dai, Hsian-Jenn Wang, Tim-Mo Chen, Niann-Tzyy Dai, Shun-Cheng Chang, Shou-Cheng Deng, Yuan-Sheng Tzeng, Chih-Hsin Wang, Shyi-Gen Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The lower trapezius musculocutaneous flap for head and neck reconstruction: Two decades of clinical experience」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences