The impact of height on recurrence after index catheter ablation of paroxysmal atrial fibrillation

Ching Han Liu, Li Wei Lo, Fa Po Chung, Shih Lin Chang, Yu Feng Hu, Yenn Jiang Lin, Shih Chung Huang, Su Ting Gan, Chin Yu Lin, Tze Fan Chao, Jo Nan Liao, Ta Chuan Tuan, Chih Min Liu, Yang Che Shiu, Cheng I. Wu, Ling Kuo, Jennifer Jeanne B. Vicera, Isaiah Lugtu, Cheng Hung Li, Yu Cheng HsiehYi Jen Chen, Shih Ann Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「The impact of height on recurrence after index catheter ablation of paroxysmal atrial fibrillation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences