The high prevalence of Legionella pneumophila contamination in hospital potable water systems in Taiwan: implications for hospital infection control in Asia

Pei Yi Yu, Yusen Eason Lin, Wei Ru Lin, Hsiu Yun Shih, Yin Ching Chuang, Ren Jy Ben, Wen Kuei Huang, Yao Shen Chen, Yung Ching Liu, Feng Yee Chang, Muh Yong Yen, Ching Chuan Liu, Wen Chien Ko, Hsi Hsun Lin, Zhi Yuan Shi

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

39 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The high prevalence of Legionella pneumophila contamination in hospital potable water systems in Taiwan: implications for hospital infection control in Asia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences