The expression of transforming growth factors in three ovarian cell lines

K. C. Chao, JC Jang, MS Yen, NF Twu, kj Yu, Wei-Min Liu, CC Yuan, HT Ng

研究成果: 雜誌貢獻文章

1 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)15-19
期刊中華民國婦癌醫學雜誌
出版狀態已發佈 - 1998

引用此

Chao, K. C., Jang, JC., Yen, MS., Twu, NF., Yu, K., Liu, W-M., Yuan, CC., & Ng, HT. (1998). The expression of transforming growth factors in three ovarian cell lines. 中華民國婦癌醫學雜誌, 15-19.