The effects of phthalate and nonylphenol exposure on body size and secondary sexual characteristics during puberty

Jia Woei Hou, Ching Ling Lin, Yen An Tsai, Chia Huang Chang, Kai Wei Liao, Ching Jung Yu, Winnie Yang, Ming Jun Lee, Po Chin Huang, Chien Wen Sun, Yin Han Wang, Fang Ru Lin, Wen Chiu Wu, Meng Chih Lee, Wen Harn Pan, Bai Hsiun Chen, Ming Tsang Wu, Chu Chih Chen, Shu Li Wang, Ching Chang LeeChao Agnes Hsiung, Mei Lien Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

43 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The effects of phthalate and nonylphenol exposure on body size and secondary sexual characteristics during puberty」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Social Sciences