The chromatin modification by SUMO-2/3 but not SUMO-1 prevents the epigenetic activation of key immune-related genes during Kaposi's sarcoma associated herpesvirus reactivation

Pei Ching Chang, Chia Yang Cheng, Mel Campbell, Yi Cheng Yang, Hung Wei Hsu, Ting Yu Chang, Chia Han Chu, Yi Wei Lee, Chiu Lien Hung, Shi Mei Lai, Clifford G. Tepper, Wen Ping Hsieh, Hsei Wei Wang, Chuan Yi Tang, Wen Ching Wang, Hsing Jien Kung

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

24 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The chromatin modification by SUMO-2/3 but not SUMO-1 prevents the epigenetic activation of key immune-related genes during Kaposi's sarcoma associated herpesvirus reactivation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences