The changes of red blood cell viscoelasticity and sports anemia in male 24-hr ultra-marathoners

Che Hung Liu, Yen Fang Tseng, Jiun I. Lai, Yin Quan Chen, Shih Hao Wang, Wei Fong Kao, Li Hua Li, Yu Hui Chiu, Chorng Kuang How, Wen Han Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The changes of red blood cell viscoelasticity and sports anemia in male 24-hr ultra-marathoners」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences