The association between urinary calculi and increased risk of future cardiovascular events: A nationwide population-based study

Chung-Yi Hsu, Yung Tai Chen, Po Hsun Huang, Hsin Bang Leu, Yu Wen Su, Chia Hung Chiang, Jaw Wen Chen, Tzeng Ji Chen, Shing Jong Lin, Wan Leong Chan

研究成果: 雜誌貢獻文章

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

引用此

Hsu, C-Y., Chen, Y. T., Huang, P. H., Leu, H. B., Su, Y. W., Chiang, C. H., Chen, J. W., Chen, T. J., Lin, S. J., & Chan, W. L. (2016). The association between urinary calculi and increased risk of future cardiovascular events: A nationwide population-based study. Journal of Cardiology, 67(5), 463-470. https://doi.org/10.1016/j.jjcc.2015.07.016