The anticancer effects of MPT0G211, a novel HDAC6 inhibitor, combined with chemotherapeutic agents in human acute leukemia cells

Huang Ju Tu, Yi Jyun Lin, Min Wu Chao, Ting Yi Sung, Yi Wen Wu, Yi Ying Chen, Mei Hsiang Lin, Jing Ping Liou, Shiow Lin Pan, Chia Ron Yang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

13 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The anticancer effects of MPT0G211, a novel HDAC6 inhibitor, combined with chemotherapeutic agents in human acute leukemia cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences