Thalidomide for the treatment of myelodysplastic syndrome in Taiwan: Results of a phase II trial

Chih Yuan Chung, Sheng Fung Lin, Po Min Chen, Ming Chih Chang, Woei You Kao, Tsu Yi Chao, Liang Tsai Hsiao, Chuen Chuan Yen, Muh Hwa Yang, Wei Shou Hwang, Tung Liang Lin, Tzeon Jye Chiou, Cheng Shyong Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Thalidomide for the treatment of myelodysplastic syndrome in Taiwan: Results of a phase II trial」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences