Telithromycin and quinupristin-dalfopristin resistance in clinical isolates of Streptococcus pyogenes: SMART program 2001 data

Po Ren Hsueh, Lee Jene Teng, Chun Ming Lee, Wen Kuei Huang, Tsu Lan Wu, Jen Hsien Wan, Dine Yang, Jainn Ming Shyr, Yin Ching Chuang, Jing Jou Yan, Jang Jih Lu, Jiunn Jong Wu, Wen Chien Ko, Feng Yee Chang, Yi Chueh Yang, Yeu Jun Lau, Yung Ching Liu, Hsieh Shong Leu, Cheng Yi Liu, Kwen Tay Luh

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

32 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Telithromycin and quinupristin-dalfopristin resistance in clinical isolates of Streptococcus pyogenes: SMART program 2001 data」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences