Targeting neuropilin 1 as an antitumor strategy in lung cancer

Tse Ming Hong, Yuh Ling Chen, Yi Ying Wu, Ang Yuan, Yu Chih Chao, Yi Chuan Chung, Ming Heng Wu, Shuenn Chen Yang, Szu Hua Pan, Jin Yuan Shih, Wing Kai Chan, Pan Chyr Yang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

154 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Targeting neuropilin 1 as an antitumor strategy in lung cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences