Taiwanese Dermatological Association consensus for the management of atopic dermatitis

Chia Yu Chu, Chi Hung Lee, I. Hsin Shih, Hsiu Chin Chen, Po Han Huang, Chin Yi Yang, Wen Jen Wang, Yi Ju Chen, Hamm Ming Sheu, Wei Ming Wang, Woan Ruoh Lee, Yuan Hsin Lo, Yang Shia Dai, Li Fang Wang, Tsen Fang Tsai, Chih Hsun Yang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Taiwanese Dermatological Association consensus for the management of atopic dermatitis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences