Systemic sclerosis and the risk of tuberculosis

Shuo Ming Ou, Wen Chien Fan, Kun Ta Cho, Chiu Mei Yeh, Vincent Yi Fong Su, Man Hsin Hung, Yu Sheng Chang, Yi Jung Lee, Yung Tai Chen, Pei Wen Chao, Wu Chang Yang, Tzeng Ji Chen, Wei Shu Wang, Hsuan Ming Tsao, Li Fu Chen, Fa Yauh Lee, Chia Jen Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Systemic sclerosis and the risk of tuberculosis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences