Suppression of Etk/Bmx protects against ischemic brain injury

Kai Yun Chen, John Chung Che Wu, Cheng Fu Chang, Yuan Hao Chen, Wen Ta Chiu, Ya Hsin Lou, Yen Hua Chen, Hsiu Ming Shih, Yung Hsiao Chiang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Suppression of Etk/Bmx protects against ischemic brain injury」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science