[123I]Iodooctyl fenbufen amide as a SPECT tracer for imaging tumors that over-express COX enzymes

Ho Lien Huang, Chun Nan Yeh, Wei Yuan Lee, Ying Cheng Huang, Kang Wei Chang, Kun Ju Lin, Shu Fan Tien, Wen Chin Su, Ching Hsiuan Yang, Jenn Tzong Chen, Wuu Jyh Lin, Shio Shio Fan, Chung Shan Yu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「[123I]Iodooctyl fenbufen amide as a SPECT tracer for imaging tumors that over-express COX enzymes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds