Structural and biological insights into Klebsiella pneumoniae surface polysaccharide degradation by a bacteriophage K1 lyase: implications for clinical use

I. Fan Tu, Tzu Lung Lin, Feng Ling Yang, I. Ming Lee, Wei Lin Tu, Jiahn Haur Liao, Tzu Ping Ko, Wen Jin Wu, Jia Tsrong Jan, Meng Ru Ho, Ching Yi Chou, Andrew H.J. Wang, Chung Yi Wu, Jin Town Wang, Kai Fa Huang, Shih Hsiung Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Structural and biological insights into Klebsiella pneumoniae surface polysaccharide degradation by a bacteriophage K1 lyase: implications for clinical use」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds