Stroke etiology is associated with outcome in posterior circulation stroke

Chih-Ping Chung, Chin-Sern Yong, Feng-Chi Chang, Wen-Yung Sheng, Hui-Chi Huang, Jui-Yao Tsai, Hung-Yi Hsu, Han-Hwa Hu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Stroke etiology is associated with outcome in posterior circulation stroke」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences