Stretchable-rubber-based triboelectric nanogenerator and its application as self-powered body motion sensors

Fang Yi, Long Lin, Simiao Niu, Po Kang Yang, Zhaona Wang, Jun Chen, Yusheng Zhou, Yunlong Zi, Jie Wang, Qingliang Liao, Yue Zhang, Zhong Lin Wang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

222 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Stretchable-rubber-based triboelectric nanogenerator and its application as self-powered body motion sensors」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds