Stretchable organic memory: Toward learnable and digitized stretchable electronic applications

Ying Chih Lai, Yi Chuan Huang, Tai Yuan Lin, Yi Xian Wang, Chih Yu Chang, Yaoxuan Li, Tzu Yao Lin, Bo Wei Ye, Ya Ping Hsieh, Wei Fang Su, Ying Jay Yang, Yang Fang Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

76 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Stretchable organic memory: Toward learnable and digitized stretchable electronic applications」主題。共同形成了獨特的指紋。

Mathematics

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy