Stimulation of mitogen-activated protein kinase by gonadotropin-releasing hormone in human granulosa-luteal cells

Keun Kang Sung Keun Kang, C. J. Tai, P. S. Nathwani, K. C. Choi, P. C K Leung

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

46 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Stimulation of mitogen-activated protein kinase by gonadotropin-releasing hormone in human granulosa-luteal cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences